Nikodem / Nicodemus

Uncategorized

Sceną w The Chosen, która zmieniła moje życie był moment spotkania Nikodema z Jezusem (dobra – wątek Nikodema w całym The Chosen od początku szczególnie jakoś mnie dotykał). Czułam jakby się niebo otworzyło i objawiał mi się Bóg w najczystszej postaci. O co poszło? Na co takie doświadczenia, jeżeli nie miałyby one prowadzić do jakieś zmiany, zacieśnienia więzi z Bogiem? Zrozumiałam. Zachwyciło mnie, że Nikodem czytał Pisma, uczciwie słuchał, przyglądał się Jezusowi, ufał swojemu rozumowi, połączył kropki i wyszło mu, że Jezus jest Mesjaszem. Nie, że może być. Wyszło mu, że JEST. Czyż nie jest wzruszający moment, kiedy spełnia się komuś coś, na co czeka dziesiątki lat?

Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego to jest dla mnie takie niesamowite. Dotarło do mnie, że dla Nikodema Pismo było źródłem wiary, a dla mnie nie jest. Z tego ciekawego wniosku wyniknęło oczywiste pytanie – co w takim razie dla mnie jest źródłem wiary i czemu nie Biblia (jakkolwiek kontrowersyjnie to tutaj wybrzmiewa, ale nie ma co lukrować)?

Okazało się, że źródłem wiary jest dla mnie Eucharystia – fizyczny Jezus. To jest moje źródło i mój początek, moje najważniejsze. Nieźle w sumie, ale co w takim razie z Pismem Świętym?

Wielu amerykańskich konwertytów z protestantyzmu na katolicyzm, opowiadając świadectwa swojego nawrócenia, często wspomina, że jednym z głównych stereotypów, które krążą o katolikach wśród tych wspólnot jest ten, że katolicy nie czytają Pisma Świętego. Po moim nawróceniu Pismo Święte poznawałam głównie dzięki codziennym mszom świętym. Miałam szczęście do dobrych kaznodziejów w mojej parafii, więc oni Pisma wyjaśniali i jakoś tak szło. Trochę poznałam też dzięki śpiewanym kanonom z Taize i pieśniom z liturgii u dominikanów. Trochę dzięki temu, że przez jakiś czas odmawiałam liturgię godzin. Ani w domu ani w żadnej ze wspólnot, w których byłam, nie znalazłam żadnego powodu, by zająć się Pismem Świętym jakoś bardziej w prywatnym wymiarze. Znałam wiele przypowieści, miałam jakieś tam fragmenty, które były (są) dla mnie ważne i jakoś tak nie było źle. Nikodem w The Chosen uświadomił mi, że ja bym nigdy w taki sposób jak on nie wywnioskowała o Jezusie (jak pokazała historia, nie był to także jakiś powszechny trend wśród faryzeuszów). Dotarło do mnie, że przyjęłam postawę, że Kościół podaje mi Pismo Święte na tacy. Z jakichś powodów robi to tak a nie inaczej, a ja mu ufam. Dodatkowo mi je tłumaczy (raz lepiej, raz gorzej). Zachciało mi się czytać Pismo Święte, żeby ono też stało się moim źródłem wiary. Czytać, żeby w Piśmie znajdować Boga, nie (w pierwszej kolejności) odpowiedzi na nękające mnie aktualnie trudności. Żeby zobaczyć jaki On jest, jak się przedstawia. I wtedy, w odpowiednim momencie, będę potrafiła prosić o wsparcie w aktualnie nękających mnie trudnościach.

Ta konkluzja stawia niestety automatycznie kolejne pytanie – jak? Można od deski do deski, można lectio divina, można po fragmentach rozdział w miesiącu, można codzienne czytania, można uczyć się na pamięć konkretnych fragmentów. Warto cokolwiek.

Posłowie

Po spotkaniu z księdzem Mariuszem Rosikiem podeszła do niego kobieta w średnim wieku. Bardzo poruszona opowiadała, że to co przed chwilą powiedział, stawia na głowę wszystko, czego uczono ją, gdy była nastolatką – że nie wolno czytać samemu Pisma Świętego. I ona przez całe swoje życie bała się czytać Pismo Święte. Byłam świadkiem tej sceny i najpierw potężnie się zdziwiłam, a zaraz potem zrobiło mi się jej okropnie żal (na końcu byłam wściekła na tych księży, co jej to do głowy nakładli). Może nie znam jakoś super Pisma Świętego, ale jedno wiem na pewno – nie ma się co bać. W ogóle, Bóg jest miłością, a w miłości nie ma lęku. Mówi Pismo – 1 list św. Jana, rozdział 4.


The scene from „The Chosen” that changed my life was the moment when Nicodemus met Jesus (okay – the thread of Nicodemus in the entire „The Chosen” particularly touched me from the beginning). I felt as if the sky had opened and God appeared to me in its purest form. What would such experience be for if they would not lead to any change, strengthen the relationship with God? I got it. I was amazed that Nicodemus read the Scriptures, listened honestly, watched Jesus carefully, trusted his reason, connected the dots and it turned out that Jesus was the Messiah. Not that he can be one but that he IS. Is it not a touching moment when something is being fulfilled for someone who has been waiting for decades?

I began to wonder why it is so amazing to me. I realized that for Nicodemus the Scripture was a source of faith, and for me it is not. From this interesting conclusion the obvious question arose – what is the source of faith for me then and why not the Bible (how controversial it may sound here, but there is no point in faking things)?

It turned out that the source of faith for me is the Eucharist – the physical Jesus. This is my source and my beginning, my most important. Not Bad for a Catholic, but what about the Bible?

Many American converts from Protestantism to Catholicism telling testimonies of their conversion, often mention that one of the main stereotypes that circulates about Catholics among these communities is that Catholics do not read the Bible. After my conversion, I learned the Holy Bible mainly through the everyday Mass. I was lucky to have good preachers at my parish, so they explained the Scriptures and somehow I moped on. I also got to know a little thanks to the sung canons from Taize and songs from liturgy at the Dominicans. A bit thanks to the fact that I have been saying the liturgy for hours for some (short) period. Neither at home nor in any of the communities I have been to, I have fund a reason to deal with the Holy Scriptures somehow more privately. I knew many parables, I had some passages there that were (are) important to me, and somehow that wasn’t so bad. Nicodemus in The Chosen made me realize that I would never infer in the way he did about Jesus (as history has shown, this was also not a common trend among the the Pharisees). I realized that I had the attitude that the Church was giving me the Holy Bible on a tray. For some reason she does it this way and I trust her. In addition, she explains it to me (sometimes better, sometimes worse). I decided to read the Holy Bible so that it would also become my source of faith. Read to find God in the Scripture, not (in the first place) the answer to my current difficulties. To see how He is, how He presents himself. And then, at the right time, I will be able to ask for support in the current difficulties deeper because I will know him better.

This conclusion, unfortunately, automatically raises another question – how? You can from board to board, you can lectio divina, you can by chapter chapter by month, you can read daily, you can learn specific passages by heart. Every way is worth trying.

Afterword

After a conference from Father Mariusz Rosik, a middle-aged woman approached him. Very touches, she said that what he had just said revolutionizes everything she was taught when she was a teenager  – that you must not read the Bible alone. And she was afraid of reading the Holy Bible all her life long. I was a witness to this scene and at first I was very surprised, and then I felt terribly sorry for her (in the end I was furious at those priest that told her that). Maybe I do not know the Holy Bible so good as I should, but I know one thing for sure – there is nothing to be afraid of. In general, God is love and there is no fear in love. Scripture says – 1st letter from Saint John, chapter 4.

Wojtyła! Co by to było, gdyby Cię nie było! / Wojtyla! What would we do if it wasn’t for you?

Uncategorized

Zasnęłam po kilkunastu stronach „Pamięci i tożsamości”, nie jestem w stanie przebrnąć przez prawie żaden jego tekst. Mam niestety poczucie, że nie tylko ja, bo w telewizyjno-kanzodziejskiej rzeczywistości w Polsce wspomina się w większości fragmenty tylko dwóch kazań Jana Pawła II – tego, otwierającego pontyfikat i tego z placu Zwycięstwa w Warszawie o Duchu Świętym. O teologii ciała Jana Pawła II, o liście do kobiet, o liście do artystów dowiedziałam się od Amerykanek. Może za mało szukałam, może za mało się interesowałam, a może przytłacza mnie trudność jego pisania i obraz kremówkowego dziadka wyprodukowany przez polską opinię publiczną i szukać mi się po prostu nie chciało.

Skoro nie jego pisma, to w takim razie co? Lubię ten film o Wojtyle; ociera się troszku o kicz, ale daje szeroką perspektywę i pewne wyobrażenie. Zaczęłam szukać czym mi imponował. Tym, że nie dawał się stereotypom, że szklankę miał do połowy pełną. Miał nadzieję wbrew wszystkiemu, przez niego tryskała dla innych. Był przez cały czas sobą; szedł pod prąd, ale zawsze ortodoksyjny. Grał jak przeciwnik pozwalał, ale zawsze z Chrystusem za rękę, z dystansem do siebie i miłością do piękna. Chciało mu się, uwierzył Bogu. Człowiek, który kochał – Boga, siebie i innych. Człowiek, który zachował świeżość i wrażliwość i udowodnił, że młodość to stan ducha.

Jedyny fragment wiersza, który rozumiem (i uwielbiam):

Miłość mi wszystko wyjaśniła, /Miłość wszystko rozwiązała – /dlatego uwielbiam tę Miłość, /gdziekolwiek by przebywała.

2_1_

(nie znam autora zdjęcia)

Nie ma urodzin bez tortu. Nie ma bardziej watykańskiego tortu niż bezowy z lemon curdem.

Processed with VSCO with a5 preset

IMG-1826

Na zdrowie, Wujku (taki wujku, co to wszyscy mają nadzieję, że będzie u babci na imieninach i czekają na to cały rok).


I fell asleep after several pages of „Memory and Identity”, I cannot get through almost any of his writing. Unfortunately, I have a feeling that it’s not just me because in Poland the two most quoted pieces of John Pauls II sermons are the one opening the pontificate and the one about the Holy Spirit in Victory Square in Warsaw from 1979. I learned about the theology of the body of John Paul II, about a letter to women, about a letter to artists from Americans. Maybe I wasn’t looking enough, maybe I wasn’t interested enough, or maybe I was overwhelmed by the difficulty of his writings and the picture of a grandfather’s cream cake produced by Polish public opinion and I just didn’t want to look for anything anymore.

If not his writings, then what? I like this movie about Wojtyla; it’s a little bit near the kitsch border but gives a broad perspective and some idea. I started looking for what impressed me the most in him. That he didn’t give in to stereotypes, that his glass was half full. He hoped against all odds, he was a source of hope for others. He was truly himself, the first Catholic hipster of all the time. He played like an opponent allowed him, but he played always with Christ by his the hand. He was distanced towards himself and loved beauty. He wanted to make a change, he believed God and he was fresh and young till his final days. A man who loved – God, himself, and others.

The only fragment of his poems that I understand (and love):

Love explained everything to me, /Love solved everything – / that’s why I love this Love /wherever she would be.

There is no birthday without cake. There is no more Vaticanish cake like a meringue cake with lemon curd.

Happy birthday, Uncle.

Kwiecień 2020 / April 2020

Uncategorized

 

Kwiecień pachniał kwitnącymi drzewami. Rozświetlało go słońce, które malowało cienie na ścianach. Ptaki wypełniły go śpiewem, a Jezus zmartwychwstaniem.

April smelled of blooming trees. Was lighted by the sun which painted shadows on the walls. Was filled with birds’ singing and Jesus’ Resurrection.

1F2518B7-DCAD-4106-B4A2-F5EE44D8A151

Home Office 1.0

IMG_1350

IMG_1364

Mrożone truskawki to hit kwarantanny. / Frozen strawberries are the hit of the isolation.

IMG_1564

IMG_1544

Pierwsze spacery! / First allowed walks!

77D953F1-8DCF-4CE2-B6E5-0004F1AC74F0

Alleluja!

Processed with VSCO with a6 preset

Home Office 2.0 (Dietmar, mam biurko!) 

 

„The Chosen”, serial o Ewangelii / The Chosen, series about the Gospel

Uncategorized

Bibliści podkreślają, że Biblia to nie kronika. Historie, które w niej zapisano, zapisano w jakimś konkretnym celu z konkretnego powodu. Każda z Ewangelii ma swój charakterystyczny rys i na co innego kładzie nacisk. Ostateczna forma, uznana za natchnioną, została nam przekazana przez Ducha Świętego i Kościół do wierzenia i poznawania Boga. Tylko… Pan Jezus działał publicznie przez trzy lata. Między kolejnymi cudami, nauczaniem, odpuszczaniem grzechów i wyrzucaniem złych duchów coś w Jego życiu się zwyczajnie działo. Spał nie tylko podczas burzy, miał prawdziwą relację z Maryją, rozmawiał ze swoimi uczniami o wielu tematach, o których nigdy się nie dowiemy – po prostu żył. To próbuje pokazać serial The Chosen.

Wszystko zaczyna się zakreśleniem kontekstu – bohaterowie, w których z czasem rozpoznajemy tych, których kojarzymy ze stron Pisma Świętego, każdy uwikłany w swoją codzienność. Niektórzy opętani (Maria Magdalena), niektórzy kombinują i się regularnie biją (Piotr), neurotyczna postać z nerwicą natręctw okazuje się być celnikiem Mateuszem. Obdartusy, mieszkające w Kafarnaum, ale także ceniony przez Sanhedryn rabin Nikodem z Jerozolimy. W to wszystko niespodziewanie, jakby przez boczne drzwi reżyser wprowadza Jezusa. Jezusa, który patroszy rybę, buduje obóz, wznieca ogień i rzeźbi zabawkę. Jezusa, który przyszedł świat ocalić, a nie potępić. Nie ma żadnej pewności JAK to będzie. Piotr mówi, że nie wie jak to jest chodzić z Mesjaszem, bo nigdy wcześniej nie chodził. Próbują – wszystko jest nowe i niepewne, a Jezus bardzo cierpliwy. I z poczuciem humoru.

IMG-1567

Jestem córką Boga, ale córką z XX wieku. Nie wiem, jak moja wiara wyglądałaby bez „Pasji” Mela Gibsona – jestem córką kultury obrazu. Żaden film ani serial nigdy nie będzie ważniejszy niż msza święta ani treść Pisma Świętego. Twórcy „The Chosen” musieli się bardzo dużo modlić za ludzi, którzy będą oglądać ich serial – ja czułam spływającą na mnie łaskę poznania i poczucia bliskości Boga. Jest to oczywiście jakaś tam interpretacja (nie bez wad), ale na pewno rozszerzyła moją duszę (uwielbiam Nikodema – scena jego spotkania w tajemnicy z Jezusem spowodowała u mnie stan przedspoczynkowy). Nie mogę doczekać się kolejnych sezonów.

Serial można obejrzeć za darmo w aplikacji dostępnej na Androida i iOS (można oglądać na talefonie lub smart telewizorze) (trzeba w swoim sklepie z aplikacjami wpisać „The Chosen”). Tutaj dostępny odcinek pilotażowy. Oryginał posługuje się (łamanym) angielskim, dostępne są polskie napisy.

Bardzo polecam, to nie jest sakro kicz.


Biblical scholars emphasize that the Bible is not a chronicle. The stories there were written for a specific purpose and for a specific reason. Each of the Gospels has its own characteristics and features and emphasizes something else. The final form, inspired by the Holy Spirit, was given to us by the Holy Spirit and the Church to believe and get to know God. Only… Lord Jesus acted in public for three years. Something happened in his life between miracles, teaching, forgiving sins, and casting out evil spirits. He slept not only during the storm, had a real relationship with Mary, talked with his disciples about many topics that we would never know – he just lived. The series „The Chosen” is trying to show all this.

It all starts with showing the context – the characters in which we recognize those whom we associate with the pages of Scripture, each entangled in their everyday life. Some are possessed (Maria Magdalena), some are still up to something and fight regularly (Simon-Peter), the neurotic character with obsessive-compulsive disorder turns out to be Mathew, the tax collector. Ragamuffins, living in Capernaum, but also rabbi Nicodemus from Jerusalem, valued by the Sanhedrin. And among of this unexpectedly, as if through a side door the director introduces Jesus. Jesus, who guts a fish, builds a camp, kindles fire, and carves a toy. Jesus who came to save the world and not condemn it. There is no certainty HOW it will be. Peter says he doesn’t know what it’s like to walk with the Messiah because he has never walked before. They try – everything is new and uncertain, and Jesus is very patient. And with a sense of humor.

I am a daughter of God, but a daughter from the 20th century. I don’t know what my faith would look like without Mel Gibson’s „Passion of Christ” – I’m the daughter of image culture. No movie or series will ever be more important than the mass or the Scripture. The creators of „The Chosen” had to pray a lot for people who would watch their series – I felt the grace of knowing and feeling God’s closeness. Of course, it is an interpretation (not without flaws), but it certainly expanded my soul (I love Nicodemus – the scene of his meeting in secret with Jesus burst my soul). I can’t wait for the next season.

The series can be viewed for free in the application available on Android and iOS (can be viewed on a smartphone or TV) (you need to enter „The Chosen” in your application store). Pilot episode available here. The original uses (broken) English, Polish subtitles are available.

I highly recommend it, it is no sacred kitsch.

Jeźli mię też chcesz doświadczyć,/ i toć wolno Tobie,/ Doświadczajże póki raczysz, a probuj mię sobie.* / Jesus I trust in you (maybe not the direct translation, sorry)

Uncategorized

IMG-1489

„Chodzi o to by umrzeć młodo najpóźniej jak się da” / [różowe] „Niech lipiec będzie lipcem, niech sierpień będzie sierpniem. Pozwól sobie po prostu być wśród niepewności. Nie musisz niczego naprawić. Nie musisz wszystkiego rozwiązać. Ciągle możesz znaleźć pokój i wzrastać w tej dziczy zmieniających się rzeczy.” – znalezione na Pinterest

Ogrom bodźców. Przytłaczający ogrom bodźców. Jest to jednak trochę zabawne, biorąc pod uwagę, że za chwilę minie 6 tygodni (jeszcze niedawno liczyłam w dniach, już teraz w tygodniach, za chwilę będą miesiące), gdy siedzę w swojej dobrowolnej izolacji. Wiedziałam, że nie będzie łatwo, ale te rzeczy, których się najbardziej bałam, okazały się nie tak straszne. To te nowe, zaskakujące, mnie zdezorientowały. Z racji nagromadzenia różnych obowiązków służbowych czułam się przez kilka tygodni ciągle spóźnioną. Te wszystkie opcje online, na które nie miałam czasu, to także wiele wartościowych treści katolickich. W tym wszystkim starałam się mimo wszystko wykrzesać z siebie nieco namiętności i szukałam treści, które byłyby DLA MNIE wsparciem w czasie pandemii, Wielkiego Postu i nagromadzenia zadań w pracy. Każdy kryzys jest okazją do wzrostu – ta myśl mi przyświeca i jej się kurczowo trzymam. Co duchowo się we mnie wydarzyło do tej pory w czasie pandemii?

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Rz 8, 26-27

 • Ten fragment wydawał mi się zawsze strasznie podchwytliwy i zagmatwany. W ogóle wszystkie te zdania o tym, czego byśmy nie mogli, gdyby nie Duch Święty. Skąd mam wiedzieć, skoro NIE MOGĘ już NIE MIEĆ Ducha Świętego? To jest chyba większy problem katolików niż się zdaje. Uczę się z Nim współpracować bardziej niż kiedykolwiek, bo teraz pozbawiona zostałam tych wszystkich namacalnych atrybutów związanych z wiarą. Duch Święty podpowiada jak się modlić, co wydaje mi się od zawsze bardzo zabawne, ale jednak działa. Niesamowicie komiczne wydaje mi się, że można poprosić Ducha Świętego o wsparcie w modlitwie. Moje życie modlitewne nie zmieniło się jeszcze tak jak bym chciała (ergo tak jak wydaje mi się, że byłoby dobrze, ale wcale nie musi tak być, bo mogę mieć jakieś biedermeierowskie wyobrażenia o ideale). Próbowałam już jednego nowego modelu, ale niestety nie sprawdził się i był źródłem frustracji, a tych przecież nie muszę sobie dodatkowo produkować sama. Internetowa katolicka nadprodukcja w Wielkim Poście, zwłaszcza w Wielkim Tygodniu również mi nie służyła. Odrzuciłam to wszystko i postanowiłam zacząć od nowa. Okazuje się, że moimi modlitewnymi sukcesami nie są ani nowy rozkład dnia ani żadne nowe zestawy modlitw, a po prostu fakt, że nie zapominam o Różańcu (zawsze w wolne dni miałam z tym problem, bo w mojej codziennej rutynie mówiłam Różaniec głównie będąc w drodze, w samochodzie czy też po nogach). Mało? Może i tak, ale kolejny raz okazało się, że potrzeba mniej niż mi się ambitnie wydawało.
 • Biskup Barron w swoim filmie zachęca, by pytać dzisiaj Boga jak kochać i tę miłość okazywać, kiedy wielu sposobów zostaliśmy pozbawieni, a konieczne są nowe. Od wielu lat zmagałam się z dawaniem jałmużny. Byłam jak Fanny Dashwood z „Rozważnej i romantycznej” Jane Austen. Kiedy wymyśliłam jakąś kwotę, którą mogłabym ofiarować, zawsze znajdywałam „racjonalne” powody, żeby ją jednak obciąć. Zawsze inspirowali mnie ludzie, którzy hojnie się dzielą pieniędzmi. Pytając Jezusa, jak mogę okazać moją miłość, przypomniało mi się, że jałmużna to świetny ku temu sposób i w obecnej sytuacji naprawdę mam co rozdać. Nie pokonuję do pracy tych wszystkich kilometrów samochodem, wszystko, co trafiłoby do kasy koncernu paliwowego, może trafić do tych, którzy tego teraz najbardziej potrzebują. Nie należę do ludzi, w których naturze leży spontaniczne dzielenie się (tę pulę genów po babci odziedziczyła w całości moja siostra), ale się uczę.
 • Od samego początku kwarantanny najbardziej stresują mnie inni ludzie, wcale nie choroba. Chodzenie do sklepu to aktualnie największy stres życia codziennego – duża część nie zachowuje odpowiedniego dystansu. Jak niesamowicie inaczej przebywa się w towarzystwie osób, które dbają o siebie i ciebie, zachowując odległość bez niepotrzebnych awantur. Pewnego dnia dotarło do mnie, co oznacza to, że Jezus oddał się w ręce ludzi w Eucharystii. Dobrowolnie, świadomy konsekwencji. Jest we mnie dużo buntu wobec tego, że moje bezpieczeństwo zależy od innych ludzi. Wiele wskazuje, że nie można im ufać. A Jezus tak od 2000 lat.
 • Wiele spraw, które wydarzyły się w ostatnich miesiącach przed epidemią, nabrało sensu. Na początku kwarantanny dotarło do mnie, że moim słowem na 2020 jest przecież DOM. Wiedziałam od początku, że jest gdzieś haczyk, że samo znalezienie mieszkania to nie będzie to, o co chodzi (bo idealne mieszkanie znalazłam pod koniec stycznia, a to przecież dopiero początek roku!). Odkryłam, że moim domem jest moje ciało, przypomniałam sobie, że moim domem jest Niebo. Od blisko dwóch miesięcy jestem w domu. Nie umiem jeszcze wyciągać wniosków, bo  jeszcze za wcześnie i nie da się spojrzeć z dystansem (dlatego tak bardzo drażnią mnie wszystkie prognozy życia po).
 • Pan Bóg jest ten sam, co pół roku temu. Uczę się koncentrować na tym, co jest dzisiaj. Kochać to i tych, którzy są teraz. Wyostrzają mi się moje słabości, moje potrzeby, moje upodobania i moje mocne strony. To może być czas pięknego wzrostu, niezależnie od sytuacji (a naprawdę wiem, że są różne). Tylko w ten sposób chcę o tym myśleć.

IMG-1488

„Bóg daje łaskę wystarczającą na jeden dzień, nie na całą kwarantannę.” Znalezione tu.

 • Katolik żyje paradoksem. Jak inaczej nazwać wezwanie Jezusa do radowania się? Mnie to zawsze uderza w Wielkim Poście, bo przecież wszyscy wiemy, że zmartwychwstał. Jak rozkoszować się darem życia, gdy wokół obok wielu przebłysków ludzkiego światła i dobroci, szerzy się zaraza? To możliwe w Bogu. Chesterton napisał:

Stale zapewniamy się, zwłaszcza w naszych skłonnościach ku Tołstojowi, że lew, kiedy zamieszka z barankiem stanie się podobny do baranka. Wówczas byłby to jednak przejaw brutalnego imperializmu baranka i jego chęci dominacji. Baranek pożera lwa zamiast być przez niego pożartym. Prawdziwa kwestia brzmi natomiast: czy lew może zamieszkać z barankiem, zachowując swoją królewską dzikość i gwałtowność? Na to właśnie pytanie próbował znaleźć odpowiedź Kościół; ten właśnie cud udało mu się osiągnąć. (…) Każdy mógłby powiedzieć, że nie powinniśmy się czuć ani po prostu nędznie, ani po prostu wspaniale. Lecz odkrycie sposobu na to, jak można czuć się zupełnie nędznie, nie tracąc przy tym możliwości bycia całkiem szczęśliwym – oto prawdziwe odkrycie psychologii. (…) powiedzieć „Tu możesz drzeć szaty, a tam skakać z radości” – oto prawdziwe wyzwolenie. Oto największa zasługa, jaką można przypisać etyce chrześcijańskiej: odkrycie nowej równowagi.

G.K. Chesteron, Ortodoksja

Moje źródła mocy na czas kwarantanny:

Od Wielkanocy nie mogę przestać słuchać tej pieśni. *Tytuł jest jej fragmentem.

Tomasz Grabowski OP napisał świetną książkę o wierze nie tylko w czasach zarazt. Ebook (w kilku formatach, jest też zwykły PDF!) do pobrania za darmo tutaj. Bardzo warto (krótka, a gęsta).

Pierwszy wywiad z kardynałem Pellem po opuszczeniu przez niego więzienia. Himalaje chrześcijaństwa.


Enorm number of stimuli. I feel overwhelmed. However, it is a bit funny, considering that in a moment there will be 6 weeks (until recently I counted days, now weeks, soon there will be months) when I sit in my voluntary isolation. I knew it wasn’t going to be easy, but the things I was afraid of were not so terrible. Some new and surprising things confused me. Due to the accumulation of various duties, I felt I was constantly late, and there were all the fantastic things on the Internet that I didn’t have time for because my brain was boiling through because of my basic life program. All those online options are also full of valuable Catholic content. Among all my various emotions, I tried to find content, that would suit ME and support ME in those specific circumstances. Every crisis is an opportunity for growth – this thought guides me, and I cling to it. How does the pandemic affect me spiritually?

In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans. And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God’s people in accordance with the will of God. Rom. 8:26-27

 • This passage always seemed terribly tricky and confusing to me. It is hard to imagine what things I wouldn’t be able to do, think, and feel if there wasn’t for the Holy Spirit because it is impossible not to have him as a Catholic. This is probably a bigger problem for Catholics to understand that than it seems. I am learning to cooperate with Him more than ever because now I have been deprived of all these tangible attributes related to faith. It is hilarious to think that you can ask the Holy Spirit for support in prayer. My prayer life has not changed as much as I would like (ergo, as I think it would be good, but it does not have to be that way, because I may have some Biedermeier ideas of the ideal). I have already tried one new model, but unfortunately, it did not work and was a source of frustration. Internet Catholic overproduction in Lent, especially during Holy Week, also did not serve me. I rejected it all and decided to start again. It turns out that my prayer successes are neither a new schedule of the day nor any new sets of prayers, but simply the fact that I do not forget about the Rosary (I always had a problem with it on my free days, because in my daily routine I pray(ed) the Rosary mainly while being on my way, in the car or on foot). Little? Maybe, but once again it turned out that I needed less than I thought.
 • Bishop Barron, in his film, encourages us to ask God today what opportunities to love do we have now. I have been struggling with giving alms for many years. I was like Fanny Dashwood from „Sense and Sensibility” by Jane Austen. When I came up with an amount I could give, I always found „rational” reasons to cut it. I have always been inspired by people who are generously sharing their money. Asking Jesus how I can show my love today, I remembered that almsgiving is a great way to do it and in the current situation I really have something to give. I do not belong to people whose nature is spontaneous sharing (my sister inherited those genes from our grandmother pool), but I am learning.
 • From the very beginning of quarantine, other people stress me in the first place, not the disease. Going to the store is currently the biggest stress of everyday life – a large number of them do not keep the right distance. It is a great feeling when you have to do something with other people and they keep the distance and care for you and themselves. One day it came to me in this context, what does it mean that Jesus gave himself over to people in the Eucharist. Voluntarily, aware of the consequences. There is a lot of rebellion in me that I cannot make people behave in a safe way. And Jesus has been doing this for over 2000 years.
 • Many things that had happened in the last months before the epidemic make sense now. At the beginning of quarantine, I realized that my word for 2020 is HOME. I knew from the beginning that there was a catch, that finding a flat would not be what it was all about (because I found the perfect flat at the end of January, and this was only the beginning of the year!). I discovered that my home is my body, I remembered that my home is Heaven. Now I spend my whole time at home. There is a lot going on in my head and I am not able to name all of them yet.
 • God is the same as six months ago. I am learning to focus on today. To love today and those who are here (in any sense of the word) now. My weaknesses, my needs, likes, and my strengths are sharpening. It can be a time of beautiful growth, regardless of the situation (and I really know they are different). That is the only way I want to think about what is going on right now.
 • Catholic life is a paradox. How could you otherwise understand Jesus’ call to rejoice? It always strikes me particularly during Lent, because we all know that he has risen. How to enjoy the gift of life when the plague spreads next to us? Chesterton (and also Bishop Barron) wrote about this in his Orthodoxy, but I have no English copy to provide you the quote here. But read this book.
 • Have you seen the interview with cardinal Pell? You definitely should.

[Podcast] nie o Wszystkich Świętych

Duchowe, Uncategorized

Mówię tu o świętych, którzy są dla mnie ważni i mówię też, dlaczego tacy dla mnie są.

Nagrany bardzo chałupniczymi metodami z głową w książkach, ale wreszcie jest. Zaczęłam myśleć o podcaście w maju 2018 roku, mamy koniec października 2019 roku. Oznacza to tylko tyle, że miałam wystarczająco dużo czasu, by sobie wszystko dokładnie przemyśleć.

Świadoma wszelkich niedociągnięć technicznych (podobno za bardzo się uśmiecham, gdy mówię i przez to jest czasem mniej wyraźnie niż być powinno – poprawię się!) oddaję pierwszy odcinek Waszym uszom (van Gogh też nie szkicował i było widać pociągnięcia pędzla). Nie ukazałby się on, gdyby nie techniczne wsparcie @Yanussona – nie wiem ile razy musiałabym powiedzieć, że dziękuję, by było wystarczająco 🙂

Nagranie wkrótce pojawi się w iTunes, tylko walczę jeszcze z techniką…

Strach ogranicza

Uncategorized

Gdy się nawróciłam chciałam dużo dowiedzieć się o Kościele i katolicyzmie. Czułam intuicyjnie, że to, czego doświadczałam wcześniej to nie był prawdziwy katolicyzm. Do spowiedzi poszłam drugi raz kilka dni po tej pierwszej od dawna, bo nie byłam pewna, czy o niczym nie zapomniałam za pierwszym razem (to nie było po katolicku, ale cóż – lepiej dwa razy niż wcale). Część rzeczywistości, która się przede mną otworzyła zdominowała moje życie. Nie bardzo wiedziałam, o czym rozmawiać z ludzmi niewierzącymi. Bałam się niezrozumienia i tego, że mogę ich czymś urazić.

Moje doświadczenie podpowiadało mi, że człowiek niewierzący to ktoś bardzo agresywnie zwalczający katolicki światopogląd (miałam po prostu idealny realny wzorzec takiej osoby w moim najbliższym otoczeniu). Bałam się tych relacji, bo kto lubi siedzieć ciągle w okopie i bronić swoich przekonań, więc unikałam. Bardzo niesprawiedliwie jest wrzucać wszystkich tak do jednego worka, jak okazało się ponad dziesięć lat później.

unnamed

Ponad dziesięć lat później całkiem zaskakująco wylądowałam z umową o pracę w #korpo we Wrocławiu. W dwa tygodnie spakowałam całe swoje dotychczasowe życie i zamieszkałam w mieście, w którym nikogo nie znałam, z którym nie łączyło mnie nic (drama ekstrawertyka). Podeszłam praktycznie, zaczęłam się modlić o przyjaciół. Po wielu miesiącach byłam otoczona wspaniałymi ludźmi. Pan Bóg odpowiedział na moje modlitwy w dużej mierze przez… ludzi niewierzących. Kiedy się zorientowałam, bardzo mnie to zdziwiło, zaskoczyło, a w efekcie wiele nauczyło.

Przyjaźń to dla mnie ważna rzecz, a o nią niełatwo. Okazało się, że istnieją ludzie, którzy szanują odmienne poglądy i nie toczą krucjaty przeciwko KK. Niewierzący, którzy nie przewracają oczami, gdy na pytanie jaką decyzję podjęłam odpowiadam „Modliłam się i postanowiłam tak i tak” (a niestety strach tak czasem powiedzieć „katolickiej inteligencji”). Niewierzący, którzy na wieść o pracy w katolickim wydawnictwie cieszyli się razem ze mną i mnie wspierali. Przekonałam się, że to nie jest kwestia wiary, jaką się wyznaje, a człowieka jako takiego. Dzięki nim ja stałam się lepszym człowiekiem, bo mogłam wyjść z okopów. Nauczyć się mówić o mojej wierze asertywnie, rozumieć ją lepiej. Zobaczyłam, że nie są złymi ludźmi bez moralności, którzy chcą mi udowodnić, że jestem głupia. Nie są ludźmi, Przed którymi muszę się ciągle bronić z husarią gotową do walki. Zobaczyłam pięknych ludzi, przez których Bóg okazuje mi swoją miłość i pokazuje mi świat. Którzy również czasem się boją, bo mają kiepskie doświadczenia z wierzącymi.

Smutno mi, że nie dzielą ze mną doświadczenia Pana Boga, które uważam za najcudowniejsze na świecie. Każdy ma swoją drogę i po katolicku jest, dać drugiemu człowiekowi wolność, bo wolność to Boska rzecz. Wiem, że On jest dawcą życia i stwórcą świata i dla mnie te konkretne osoby są jednym z dowodów na Jego istnienie. Chciałabym, by kiedyś Go poznały, bo jest Najlepszy, a dla bliskich chce się przecież tego, co najlepsze.

***

Pan Jezus gnoił tych, którzy uzurpowali sobie prawo do bycia sędziami, rozmydlali doktrynę i nakładali dodatkowe ograniczenia z powodu swojego ego. Z Samarytanką spokojnie rozmawiał przy studni, bronił jawnogrzesznicy, ucztował z tymi, którzy w społeczeństwie żydowskim funkcjonowali jako wyrzutki i niegodni. Nie tracił przy tym niczego ze swojej jednoznaczności i czystości. Kapłan katolicki poniżający i krzyczący na mamę, która żyje w niesakramentalnym związku i prosi o chrzest dla swojego dziecka nie jest odbiciem Jezusa w świecie. Grupy, które uważają się za „prawdziwych” katolików w opozycji do jakichś innych grup nie są odbiciem Jezusa w świecie.

Upici zapachem bzu / Made drunk by the lilac scent

Duchowe, Uncategorized

20180501_105211_0001

Modliłam się ostatnio na Różańcu i kolejny raz moje myśli gdzies odleciały. Czasami jedną dziesiątkę odmawiam trzy razy, bo nie jestem usatysfakcjonowana jej jakością (trzecim razem też nie jestem usatysfakcjonowana zazwyczaj, ale kapituluję, bo nic innego bym nie robiła w ciągu dnia, tylko odmawiała Różaniec). Wtedy też nie było inaczej. Przypomniałam sobie o tym, że Różaniec to po prostu dawanie Maryi bukietu róż i pomyślałam sobie, że ten mój bukiet to jakiś taki naprawdę słaby. Duch Święty porwał moje myśli i w wyobraźni go zobaczyłam – róże takie jakieś przekwitłe, wysmagane gwałtowną letnią burzą; listki ponadgryzane przez robaczki – obraz nędzy i rozpaczy. Wiedziałam jednak, że innego nie mam i muszę dać taki. Jakże wielkie było moje zaskoczenie, gdy Maryja rozpromieniona wyciągnęła po niego rękę. Wstydziłam się bardzo, że on taki brzydki, ale nie zdążyłam nic powiedzieć, bo Maryja się odsunęła i pokazała mi wszystkie bukiety, jakie ode mnie dostała. WSZYSTKIE – stały po horyzont w wazonach na podłodze. Trzyma je WSZYSTKIE i one żyją. Wszystkie tak samo „brzydkie”. Jeżeli Twoja mama wyrzuciła kiedyś laurkę od Ciebie, to wiedz, że Maryja trzyma wszystkie bukiety.


Some time ago I was praying the Rosary and one more time my thoughts were running like crazy in some strange directions. Sometimes I pray one decade three times in a row because I am not satisfied with the ‘quality’ of it (the third time isn’t actually satisfying as well, but I surrender because I would only pray the Rosary the whole day long). It was also the case on that day. I remembered that the Rosary is actually a bunch of roses for Mary and it came to my mind that my bunch is really poor. The Holy Spirit inspired me and I imagined it – the roses were faded, destroyed by the summer storm, the leaves gnawed by some bugs. I knew I have only this one to give Her. I was very surprised when she reached out her hands for it beaming. I was very ashamed because it was so ugly in my opinion, but I didn’t manage to say a word since she moved and showed me all the bunches she had ever received from me standing in vases on the floor. There were ALL I have ever given her. She keeps them all and they live although they’re all as much ‘ugly’ I imagined the current one. If your mum has ever thrown away some DIY gift from you, you should now that Mary keeps all the bouquets.

„…i serce me w ukryciu cicho szepnęło: to jest on!”*

Uncategorized

IMG_20180113_111121Jakiś czas temu w ciemne styczniowe popołudnie po pracy z przystanku G. uciekł mi tramwaj. Widząc na tablicy, że zaraz przyjedzie inny, zaczęłam się zastanawiać, czy jechać nim i się przesiąść czy poczekać po prostu na swój. Wybrałam opcję z przesiadką. Na przystanku T. wysiadłam z tramwaju X i przeszłam na przystanek w stronę domu. Nadjechał tramwaj Y, w którego beznamiętnie wsiadłam, zajmując miejsce na składanym krzesełku. W tłumie umościłam głowę na obwiązanym wokół szyi szalu, układając na kolanach torbę i siatę z zakupami, po czym oddałam się bezrefleksji, starając się nie stracić równowagi i motywacji do życia. Patrząc bezmyślnie na sufit (ja zawsze na sufit lub podłogę, by uniknąć spojrzeń), zauważyłam, że stoi w tym tłumie mężczyzna, który musi schylać głowę, bo się nie mieści. Miał ze dwa metry wzrostu. Przesuwałam wzrok po nim ku podłodze i nie dało się nie zauważyć idealnej długości granatowego płaszcza, następnie fikuśnych jasno-szarych, nieco przykrótkich spodni. W drugiej turze (po wewnętrznym okrzyku „PANIE BOŻE, JAK TY ŁADNIE UMIESZ W CZŁOWIEKA!!!” ) rzucił się w oczy perfekcyjnie zamotany wokół szyi wiśniowy szal, który okazał się być dopasowany kolorystycznie do skarpetek. Czarne buty coś między eleganckimi a na co dzień. Włosy ciemne, kręcone, ale bardzo krótko przycięte (na dole mniej, u góry więcej, ale nic mu nie sterczało, raczej przylegało). Prawdopodobnie ciemne oczy. Pięknie wyrzeźbione dłonie – męskie, ale delikatne. Takie miał obejście łagodnie pogodne – żywiołowy, ale nie za bardzo. Nie narzucający swojej obecności, ale wyraźny. Idealna równowaga między elegancją a nonszalancją i elegancka, delikatna, ale zdecydowana męskość. To najpiękniejszy mężczyzna, jakiego w życiu spotkałam.

Jechaliśmy razem może jakieś 7 minut, ani razu nie spojrzał w moją stronę (ja nie mogłam przestać się w niego wpatrywać). Prawie nie ogarnęłam manewru wysiadania na moim przystanku, gdy słyszałam z ich strony (jechał z kolegą), że się żegnają. Niestety razem ze mną wysiadł kolega, a mój ideał pojechał. Nigdy wcześniej nie doświadczyłam czegoś podobnego – zachwyt od początku do końca w drugiej sekundzie patrzenia. Znalazł się jakiś puzzel, który wskoczył w miejsce dla niego przeznaczone, zupełnie bez świadomości, że ono istnieje gdzieś puste. A mogłam nie wsiąść do tego tramwaju…

Oczywiście może być prywatnie i osobiście wstrętnym chamem (ale na pewno nie jest).

*TYTUŁ TO FRAGMENT  „REBEKI” ANDRZEJA WŁASTA.

Some time ago in the dark January afternoon after work, I missed my tram. Seeing on the board that another one will arrive soon, I began to wonder whether to get on it and change for another tram. I chose the option for a change. At the T. stop, I got off the X tram and went to the stop towards home. The Y tram came, in which I Got In dispassionately, taking up a seat. In the crowd, I had my head put on my shawl wrapped around my the neck, and my bags on my lap, then I was staring into the void, not thinking too much, trying not to lose balance and motivation for life. Looking thoughtlessly at the ceiling, I noticed that there is a man in the crowd who must bend his head because he can not fit. He was about two meters tall. I moved my eyes to the floor and it was impossible not to notice the perfect length of his navy blue coat, then the flirting light-gray, slightly short trousers. In the second round (after the inner exclamation „GOD, YOU DID IT SO WELL!!!”), a cherry scarf perfectly wrapped around his neck, turned out to be color-matched to the socks. Black shoes something between elegant and every day. Dark, curly hair, but very short cropped (lower on the bottom, more on the top). Probably dark eyes. Beautifully carved hands – masculine, but delicate. He had such a gentle cheerful manner – lively, but not too much. Not imposing his presence, but vivid. The perfect balance between elegance and nonchalance – elegant, delicate but determined masculinity. He is the most beautiful man I have ever met.

We were together maybe 7 minutes on the tram, he never looked at me (I could not stop staring at him). I almost didn’t manage to get off the tram on my stop when I heard from them (he was with a friend) that they were saying goodbye. Unfortunately, a friend got off with me and my ideal Man went. I have never experienced such a thing before – a delight from the second secondo of looping at him. There was a puzzle that jumped into the space intended for him, completely without me being aware that this emptiness exists somewhere there.

Of course, he can be personally a disgusting boor (but he is certainly not).

Jak Abraham / Like Abraham

Duchowe, Film, Uncategorized

Przełęcz ocalonych to amerykański film o amerykańskim bohaterze.  Dodatkowo chciałabym na początku zaznaczyć, że zdaję sobie sprawę, że gdyby wszyscy byli obdżektorami (słowo, które poznałam  w wieku lat trzydziestu z procentem) (i nawet Word go nie podkreśla, a myślałam, że go zagnę), nie miałby kto nas bronić z bronią w ręku i tu nie chodzi o popieranie tej postawy czy jej ganienie. Gdy to już jest jasne, mogę przejść do dalszej części wywodu, czyli do meritum.

Prawdziwe historie są najlepsze, bo najlepsza jest prawda. Historia Desmonda Doss’a jest prawdziwa – to człowiek, który postanowił nigdy nie dotknąć broni, a potem zaciągnął się do wojska (ostatecznie broni dotknął, ale zrobił z niej nosze, więc jakby się nie liczy). Codziennie czytał Biblię, z powodu swoich przekonań często był szykanowany przez kolegów, którzy uważali się za męższych od niego. Desmond Doss brał udział jako personel medyczny m.in. w bitwie na Okinawie (na której to właśnie skupił się Gibson w swoim filmie) – wnętrzności na wierzchu pomieszane z błotem, po których w nocy chodziły szczury, śmigające kule i Biblia (zastanawiałam się, czy on już nie zna jej całej na pamieć, bo tyle jej czyta, jednak się zaraz zawstydziłam  i przypomniałam te wszystkie spowiedzi, na których kapłani mówili mi, ze lekarstwem na moje słabości i niewiedzę jest czytanie Pisma Świętego). Jego modlitwa na szczycie, już po bitwie, gdy ocalałe resztki ewakuowały się z pola bitwy i odjechały do obozu, przypomina modlitwę Abrahama – „Panie, pozwól mi uratować jeszcze jednego”. Uratował życie przynajmniej 75 rannym, którzy ostali się na polu bitwy bez szansy na jakąkolwiek pomoc, skazani na śmierć w męczarniach.  Niesamowity przykład, jak Pan Bóg powołuje konkretnych ludzi w konkretne miejsca i posługuje się ich wiarą, przełożoną na czyny.

Warto zobaczyć.

hacksaw-ridge-22


„Hacksaw Ridge” is an American film about an American hero. Additionally, I would like to add that I am aware that if all were objectors (a word that I got to know at the age of thirty something) (and –MS Word doesn’t highlight it and I thought it wouldn’t recognize it), there would be nobody to defend us and this is not about supporting this attitude or not. Once this is clear, I can go to the point.

True stories are the best, because truth is the best. Desmond Doss’ story is true – this is a man who decided never to touch a weapon and then enlisted in the Army (he eventually had to touch the weapon, but in order to build a stretcher, so  it doesn’t count). He read the Bible every day, because of his beliefs he was often harassed by his fellows who considered themselves braver than him. Desmond Doss participated as medical personnel, among others, at the Battle of Okinawa (on which Gibson concentrated his film) – guts on top mixed with mud, with rats walking among it at the night, zipping bullets and the Bible (I wondered if he knows it all by heart, because he reads Bible so often, but immediately I was ashamed and remembered all these confessions, when the priests told me the cure for my weakness and ignorance is reading the Scripture). His prayer at the summit after the battle, when the surviving alive remnants evacuated from the battlefield and pulled away to their camp, was like Abraham’s prayer – „Lord, let me save one more” . He saved the lives of at least 75 wounded, who were left on the battlefield with no chance of any help, sentenced to death in agony. An amazing example of how God calls specific people in specific places and uses their faith, translated into deeds.

Worth seeing.