Adwent, dzień siódmy / Advent, day seven

dsc01116-copyHistorię wyjścia z Egiptu wspominam sobie na swój własny prywatny użytek bardzo często, uwielbiam ją. Materiału do refleksji o Jahwe wystarczy tam na całe życie. Wspaniałe Boże Objawienie, niewyczerpane źródło wiedzy o Bogu Ojcu.

Zsyłana codziennie manna wystarczała na JEDEN dzień – przy próbie bycia sprytnym i chowaniu jej na później, psuła się i była bezużyteczna. Bóg w szabat odpoczywał, więc zsyłana w piątek nie psuła się na drugi dzień. Zaufanie Bogu polega właśnie na tym, że mimo że wieczorem już nie mam, zasypiam spokojnie, bo z rana będzie znów.


dsc01124-copy

I recall the story of the exodus from Egypt very often in my mind, I love it. On the basis of it you can meditate on Jehovah through your entire life and it would be not enough. It is a great Divine Revelation, an inexhaustible source of knowledge of God the Father.

God sent daily enough manna for ONE day – when they tried to be clever and were trying to put a side a litte bit for later, it went of and was unusable. God rested on the Sabbath, so He didn’t sent on Friday also enough for the second day. Trust in God consists precisely in the fact that although at the evening I have nothing, I fall asleep peacefully, because in the morning He will send the manna  again.

Adwent, dzień piąty / Advent, day five

dsc01114-copyTo mój ulubiony cytat z całej Biblii. Maryja usłyszała od Anioła, żeby iść.

Ja zawsze oczami duszy lokuję ten fragment w momencie po jakimś smutku, upadku, kiedy Bóg przyszedł do człowieka, by go podnieść i pocieszyć. Stoi i patrzy jak człowiek idzie potem pocieszony i wzmocniony, by żyć, rozwijać się i być szczęśliwym. W tym wezwaniu jest tyle czułości, ile tylko Pieśń nad Pieśniami może pomieścić. Przyjaciółka jest Jego, więc nie może odejść tak, by już do Niego nie należeć. Gdziekolwiek pójdzie, Bóg będzie na nią czekał. Bóg chce, by człowiek był dynamiczny, by jego wiara była dynamiczna. Człowiek jest posłany, jak Maryja. Bóg nie zatrzymuje człowieka dla Siebie.

ENGLISH

dsc01122-copy

This is my favorite quote from the Bible. Mary had heard from the Angel to go.

I always imagine this fragment at the moment after some sadness fall, when God came to man to pick him up and cheer. He is standing and looking like a man goes away comforted and strengthened in order to grow and be happy. This tender offer is very sensitive. He talks to His friend, so she cannot  go away for always, she belongs to Him not. Wherever she will go, God will be waiting for her. God wants us to be dynamic, our faith to be dynamic. Man is sent, like Mary. God doesn’t keep a man for Himself.

Adwent, dzień czwarty / Advent, day four

dsc01113-copy

Nigdy, przenigdy. Mimo że czasem trudno w to uwierzyć.

Jednym z przełomów w moim życiu duchowym było przyjęcie, że Bóg jest ciągle taki sam – tak samo przytomny, zawsze tu i teraz JEST. Nie oznacza to, że nie spotkają mnie różne nieszczęścia – od czasu do czasu spotykają, czasem z większą, a czasem z mniejszą częstotliwością, ale On nie śpi. Nigdy.

ENGLISH

DSC01121 copy.png

Never ever. Although it is sometimes difficult to believe.

One of the breakthroughs in my spiritual life was to assume that God is the same all the time – conscious, always here and now He IS. This doesn’t mean that there are no misfortunes in my life – they happen from time to time, sometimes more and sometimes less frequently, but He is not asleep. Never.

 

Adwent, dzień trzeci / Advent, day three

DSC01112 copy copy.png

Bardzo skojarzył mi się ten kawałek z kobietą czekającą w domu na swojego mężczyznę. Niemcy mówią, że Vorfreude ist die beste Freude (czyli koślawo mówiąc, ta radość z czekania na coś jest najlepszą radością) i dzisiejszy fragment jakby się właśnie w tym mieści. On przyjdzie do domu zwycięski, mocny, silny – do jej domu, bo wybrał właśnie ją. On – zwycięzca, ale dla niej delikatny, ochrania ją, dzięki niemu wzrasta. Ona krząta się wokół swoich spraw, piękna w swojej naturalności i pokoju w sercu, bo nie boi się, że nie wróci. Dokąd ma pójść, jeżeli nie tam, gdzie ma bezpieczny dom i  miłość?

Czekaj Kościele Święty tak na swego Boga…

ENGLISH

DSC01120 copy.png

This piece reminded me of a woman waiting at home for her man. Germans say that Vorfreude ist die beste Freude (you can very imperfect translate it into „joy of waiting is the best jo”) and today’s passage has a lot in common with that. He will come home victorious, powerful and strong – to her house, because he chose her. He, the winner, is very gentle to her, he protects her and makes she grow. She bustles around her issues at home, she is beautiful in her unforced manner and with peace in her heart, because he is not afraid that he won’t come back. Where can he go, if not to her, where he is safe and loved.

Wait the Holy Church for your God this way…

Adwent, dzień drugi / Avent, day two

dsc01110-copy

Ten cytat pochodzi z Księgi Przysłów, jest częścią poematu o dzielnej niewieście. Bohaterką Adwentu jest Maryja, stawiana jako wzór kobiety. Po moim nawróceniu odnosiłam wrażenie, że ideałem kobiety środowiska katolickiego jest mizerna osoba ubrana na szaro, w prostych długich włosach, w stroju tuszującym jej kobiece kształty. Słowem – najlepiej, żeby się niczym nie wyróżniała, słaba. Ja nigdy nie miałam słabego charakteru, więc uważałam, że dojrzała będę wtedy, gdy wreszcie go okiełznam, bo jest moją największą przeszkodą ku świętości. Na szczęście zorientowałam się, że zagłuszanie siebie samej byłoby jednym z największych grzechów i nieszczęść, które mogłam na siebie sprowadzić, bo moja osobowość to dar od Boga i ma mnie właśnie do świętości doprowadzić. Bóg pomaga wydobyć kobiecie z niej samej to, co w niej jest najpiękniejszego, najsilniejszego. Daje jej poczucie, że jest kochana, bezpieczna  – wtedy może się rozwijać. Wlewa w jej serce prawdziwą radość z Ducha Świętego, jest spokojna, ma wszystko niezależnie od zewnętrznych okoliczności. To moim zdaniem miała właśnie Maryja.

ENGLISH

dsc01119-copy

This quote comes from the Book of Proverbs, it is a part of Epilogue: The Wife of Noble Character. The main character in Advent is Mary, who is a model for women. After my conversion I had an impression that the ideal Catholic female for the Catholic environment is a miserable person, dressed in gray not according to her figure with simple long hair. To make the long story short – she should stay in the crowd. I had never had a weak character, so I thought that I would be finally mature when I defeat my temper, because it is my greatest obstacle to holiness. Fortunately, I realized that jamming it would be one of the greatest sins and misfortunes that I could bring on myself, because my personality is a gift from God and is my way to take me to my holiness. God  can help a woman find herself as He wanted her – He can show her how beautiful and strong she is. It gives her the feeling of being loved and safe – only then she can grow. He pours into her heart the true joy of the Holy Spirit, she is calm, regardless of external circumstances. Mary had that.